Vandanalyser

 

Resultater af de seneste vandanalyser fra Vindinge Vandværk er offentligt tilgængelige på hjemmesiden for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland.

Læse mere her >>> www.geus.dk  

Vandkvalitet
Vindinge vandværk leverer vand til samtlige forbrugere i Vindinge og nærmeste omegn. Det sker fra vandværket på Lønbjergvej 4. 

Vandets hårdhedsgrad 
Drikkevandet er hårdt vand, det vil sige ca. 17-18o dH. Hårdheden opgives i tyske hårdhedsgrader ("deutsche Härtegrade", °dH). 

Vandværket indvinder grundvand fra to boringer, som ligger ved vandværket og i et af de grønne områder i Lønbjerg, hvorfra der oppumpes ca. 100.000 kubikmeter vand om året.

Vejen fra grundvand til vandhane
Grundvandets kvalitet er god, men det indeholder jern og mangan og en række andre naturligt forekommende stoffer fra vandets passage gennem jorden. Fra grundvandsboringerne pumpes vandet derfor ind i vandværket, hvor det iltes og filtreres. Det fjerner stoffer som bl.a. jern, mangan, ammonium og eventuelt svovlbrinte og metan. På den måde får drikkevandet det klare udseende og den gode smag, som vi kender og gerne vil have.

 

 

Fra vandværkerne sendes vandet videre i et ca. 15 km langt ledningsnet. Ledningsnettet består af materialer, der sikrer, at vandet ikke får en dårligere kvalitet på vejen ud til forbrugerne. Gennem stikledningen og stophanen og videre gennem jordledningen, vandmåleren og husets vandrør når vandet frem til din vandhane.

Krav til vandkvaliteten
Vores opgave er at opfylde Miljøstyrelsens kvalitetskrav til godt drikkevand, nemlig at det skal være klart, friskt og rent:

Vandet skat være klart ‑ det krav bliver opfyldt på vandværket, når vandet bliver iltet og filtreret.

Vandet skal være friskt. Det, forbinder vi med, at det skal være koldt, ca. 10‑15oC. Vandet har en temperatur på ca. 8-9oC, når det hentes op af undergrunden. Temperaturen stiger, mens vandet behandles på vand­værket. På vejen ud til forbrugerne løber det igennem ledningsnettet, der er gravet ca. 120 cm ned i jorden. Det er med til at sikre, at temperaturen ikke stiger yderligere.

At vandet skal være rent har i mange år været en selvfølgelighed, og det er det også i dag. Når vandet når frem til vores vandhaner både kan og skal du være tryg ved at drikke vandet. Det kan du også være, fordi vi løbende holder øje med drikkevandets kvalitet.

Med kommunen som tilsynsførende planlægges og gennemføres en kvalitetskontrol efter Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 1664 af 14. december 2006. Det sker ved 6 typer kontrol:

  • Boringskontrol (kontrol af grundvandet). Udføres min. 1 gang pr. 4 år i hver boring
  • Normal kontrol (kontrol af drikkevandet på vandværkerne). Udføres 1 gange årligt
  • Udvidet kontrol (kontrol af drikkevandet på vandværkerne). Udføres 1 gange årligt
  • Begrænset kontrol (kontrol af drikkevandet hos forbrugerne) Udføres 4 gange årligt
  • Kontrol for uorganiske sporstoffer på ledningsnettet. Udføres 1 gange årligt
  • Kontrol for organiske mikroforureninger på vandværket. Udføres 1 gange årligt

Vandværket udtager og analyserer ikke selv de pågældende prøver. Det gør et godkendt laboratorium. Det er din garanti for, at analysernes resultater er kvalificerede og objektive.

Det analyseres vandet for
Miljøstyrelsen angiver for hver af de 6 kontroltyper, hvilke stoffer der skal analyseres for, Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværkerne. Derudover analyseres der for et eventuelt indhold af bakterier og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet. Vandværket får analyseret vandet (i boringer, på vandværker og hos forbrugerne) for mange forskellige stoffer eller parametre. Nogle af disse er miljøfremmede stoffer, som kan optræde i grundvandet, hvis et område forurenes.

Drikkevandets indhold af miljøfremmede stoffer er for tiden så lavt at det ikke kan måles. Kvalitetskontrollen viser, at vores drikkevand har en god kvalitet.

Der tilsættes ikke klor til vandet.
Der er ikke fundet rester af pestisider i analyserne fra vandboringerne.

Vi opfordrer dig til at
undgå at bruge pesticider (sprøjtemidler),
undgå at spilde olie, kemikalier m.m. på jorden.
                                   

Udvalgte resultater af de seneste vandanalyser fra Vindinge Vandværk er offentligt tilgængelige på hjemmesiden for De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland. 

Læs mere her >>> Søg - JUPITER (geus.dk)